ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 (สปช.105/29)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2535
งบประมาณ : 1,500,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 (สปช.105/29)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 4,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 (สปช.2/28)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 4,083,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4 (สปช.105/29)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 2,051,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุดและห้องสืบค้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 830,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพยาบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 700,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม (สปช.205/26)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 1,200,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โดม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 2,600,000 บาท
เพิ่มเติม..