วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์             
        โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์  ส่งเสริมภาคีให้มีส่วนร่วมพัฒนาวิชาการ เน้นความรู้พื้นฐาน เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี  มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการประกันคุณภาพได้มาตรฐาน  ต้านทุจริต  สุขภาพกาย  จิต  สิ่งแวดล้อมดี  มีวินัย  ยิ้มใส  ไหว้สวย  เปี่ยมด้วยคุณธรรม  นำจิตอาสา  ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน