คณะผู้บริหาร

นายประดิษฐ์ ช่วงเปีย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปิยะ ยอดวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

นางละมูล สิงหลสาย
หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ

นางณัฏฐ์ชยา เขื่อนคำ
หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล

นางพิไลวรรณ สุวรรณประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป