ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ ช่วงเปีน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2557 - ปัจจุบัน