ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ ช่วงเปีน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2557 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม สุขไทย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2545 - ปี 2557