กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิไลวรรณ สุวรรณประสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางโสภิญ ทึกไทย
ครู คศ.3

นางยุพิน พุทธิสอน
ครู คศ.2

นางสาวอลิชา ล้อธีรพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวจิรวรรณ สระทองแร่
ครู คศ.1