กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมคิด ช่วงเปีย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรญานันทวิภา อุดมเกียรติหิรัญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริรัตน์ นครชู
ครู คศ.3

นางสุกัญญา ขุนเภา
ครู คศ.1