กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววาสนา ซืส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเยาวภา นันมา
ครู คศ.3

นางอัญชนา สายนะที
ครู คศ.2

นางสาวพนิตพิชชา พูลเจริญ
ครู คศ.2

นายธนิต ศรีวัฒนยา
ครู คศ.1

วงศกร เดชโคตร
ครู คศ.1