กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

วงศกร เดชโคตร
ครู คศ.1

นางสาวพนิตพิชชา พูลเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2