กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปิยะ ยอดวิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอภิชัย บุญภูมิ
ครู คศ.2

นายสรสิทธิ์ ขุ่ยรานหญ้า
ครูผู้ช่วย

นายประดิษฐ พลเสน
พนักงานราชการ