กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิรุจน์ ภาษี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ