กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวิไลลักษณ์ พันนิทา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางดรุณี หาญประสพ
ครู