ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)

นางสมคิด ช่วงเปีย
ครู คศ.3
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)

นางณัฏฐ์ชยา เขื่อนคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายอภิชัย บุญภูมิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสมคิด ช่วงเปีย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววารีรัตน์ พันธุ์เพ็ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นาละมูล สิงหลสาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายดุลยรัตน์ แก่นทรัพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางเยาวภา นันมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายสรสิทธิ์ ขุ่นรานหญ้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศิริรัตน์ นครชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจิรวรรณ สระทองแร่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2