ช่วงชั้นอนุบาล (อ.2 - อ.3)

นางสาวสาวิตรี ปามั่น
ครู คศ.3
หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล (อ.2 - อ.3)

นางสาวนันทวีร์ พงษ์นาค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสาวิตรี ปามั่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางพิศมัย จองสอน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวกชกร ยืนยั่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวสมใจ ปองเพียร
พนักงานราชการ

นางสาวเจษฎาภรณ์ พึ่งดิน
ครูพี่เลี้ยง