บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวยุภาพร แสงแก้ว
ครูธุรการ

นางวันวิสา เอี๊ยะผา
นักการภารโรง

นายชิด สุภาทิพย์
นักการภารโรง