กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิดาภา ภูมิพัฒนพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณัฏฐ์ชยา เขื่อนคำ
ครู คศ.3

นางสาววาสนา สังข์ศิริ
ครู คศ.3

นางสาววรรธนีย์ พงษ์นาค
ครู คศ.2

นางสาววารีรัตน์ พันธุ์เพ็ง
ครูผู้ช่วย