คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาติ ศีริรักษ์
ตำแหน่ง : ประธ่านกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางจิดาภา ภูมิพัฒนพันธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางหทัยพร ล้ำเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :