คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาติ ศีริรักษ์
ตำแหน่ง : ประธ่านกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางจิดาภา ภูมิพัฒนพันธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางหทัยพร ล้ำเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ ล้วนศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจรุณ โพศิลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิรัตน์ พวงโพด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิชัยโพธาภิรมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระปฏิญญา ผุดผาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเหลือ ดีแก้วเกษ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ ทองเล็ก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทศสิริ วงษ์บาท
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิง นงค์นุช สมตน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย เพชรใส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริชาติ คงเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ ช่วงเปีย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ