ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผล การประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test RT)

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน