ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

นางจิดาภา ภูมิพัฒนพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

นางสาววาสนา ซืส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายนิรุจน์ ภาษี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางโสภิญ ทึกไทย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางวิไลลักษณ์ พันนิทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสุกัญญา ขุนเภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอลิชา ล้อธีรพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายธนิต ศรีวัฒนยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายปิยะ ยอดวิเศษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางจิดาภา ภูมิพัฒนพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2