ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)

นางพิไลวรรณ สุวรรณประสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)

นางยุพิน พุทธิสอน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพนิตพิชชา พูลเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางดรุณี หาญประสพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววาสนา สังข์ศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพิไลวรรณ สุวรรณประสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอรญานันทวิภา อุดมเกียรติหิรัญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางอัญชนา สายนะที
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววรรธนีย์ พงษ์นาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายประดิษฐ พลเสน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายวงศกร เดชโคตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2