ปฐมวัย

นางสาวสาวิตรี ปามั่น
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางพิศมัย จองสอน
ครู คศ.1

นางสาวกชกร ยืนยั่ง
ครู คศ.1

นางสาวนันทวีร์ พงษ์นาค
ครู คศ.2

นางสาวสมใจ ปองเพียร
พนักงานราชการ

นางสาวเจษฎาภรณ์ พึ่งดิน
ครูพี่เลี้ยง